Vinh Quang Thích Khách – Kinh Kha

Vinh Quang Thích Khách – Kinh Kha
Điểm Cho Phim

Assassin Glory (2018)

Nội dung phim

Vinh Quang Thích Khách – Kinh Kha, Assassin Glory 2018

Phim Vinh Quang Thích Khách – Kinh Kha phim thể hiện nửa đời trước của Kinh Kha, trước khi hành thích tần vương

Vinh Quang Thích Khách - Kinh Kha